Asiantunteva oikeudellinen perintä kuluttajille ja yrityksille

Aloita oikeudellinen perintä helposti perintätoimiston toteuttamana. Rahoituspiste toimii yhteistyössä Suomen suurimman täysin suomalaisomisteisen perintäyhtiön kanssa. Lähetä alla oleva lomake, niin saat yhteydenoton perintäalan ammattilaiselta.

Oikeudellinen perintä: kuva

Ota yhteyttä

Palvelu on tilapäisesti poissa käytöstä.

Lähetä viesti

Velan perintä saadaan liikkeelle, kun otat ensin yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun yhteyttä oheisen lomakkeen kautta. Saat mahdollisimman pian lomakkeen lähettämisen jälkeen yhteydenoton perintäalan rautaiselta ammattilaiselta.

Sovi toimeksiannosta

Keskustele tilanteestasi ammattilaisen kanssa ja selvitä avoimet kysymyksesi. Lomakkeen lähettäminen ei sido sinua vielä mihinkään, joten voit solmia toimeksiannon vasta niin halutessasi.

Ilmoita saatavan tiedot

Perintätoimet voidaan aloittaa, kun lähetät asiakaspalveluun alkuperäisen laskun tai velan tiedot sekä saatavan perusteen. Perusteena voi olla esimerkiksi myyty tuote/palvelu tai velkakirja.

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi. Aloita oikeudellinen perintä lähettämällä maksumuistutus yhteistyökumppanimme palvelun kautta – ota vain yhteyttä oheisella lomakkeella.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin laskuihin aletaan käyttää hyödyksi.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen on paras vaihtoehto.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Velallinen tietää, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot maksun saamiseksi - viimekädessä vaikka tuomioistuimen kautta.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on täysin suomalaisomisteinen perintäyhtiö, joka toteuttaa vuosittain lähes puoli miljoonaa toimeksiantoa. Lisäksi yhtiö on Suomen Perimistoimistojen Liiton sekä Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

Milloin oikeudelliseen perintään kannattaa ryhtyä?

Oikeudellinen perintä tulee kyseeseen silloin, kun saatavaa ei ole onnistuttu perimään vapaaehtoisen perinnän keinoin, eli maksumuistutuksilla ja -vaatimuksilla tai puhelinperinnällä, eikä velallinen ole ilmoittanut olevansa halukas sopimaan maksujärjestelyistä. Useimmat erääntyneet laskut saadaan perittyä vapaaehtoisilla perintämenetelmillä, mutta joissakin tapauksissa asian vieminen käräjäoikeuden käsiteltäväksi saattaa olla ainut mahdollisuus saatavan perimiseksi.

Mitä hyötyjä oikeudellisesta perinnästä on?

Kun velkoja vie saatavan tuomioistuimeen, ei velallinen pysty välttelemään asian käsittelyä. Käräjäoikeus voi tehdä asiasta päätöksen, vaikka velallinen jättäisi kokonaan reagoimatta saamaansa haasteeseen. Tuomioistuimen antama ulosottokelpoinen päätös antaa ulosottoviranomaisille oikeuden periä velkaa pakkokeinoin, vaikka velallinen ei itse osoittaisi minkäänlaista maksuhalukkuutta. Ulosottoviranomainen voi tarpeen vaatiessa lyhentää velkaaOikeudellisen perinnän aloittaminen: kuvitus ulosmittaamalla velallisen kiinteää omaisuutta tai esimerkiksi osan tämän vakituisista tuloista.

Kun käräjäoikeus antaa velkomustuomion maksamattomasta saatavasta, kirjataan velallisen luottotietoihin maksuhäiriömerkintä. Toisinaan pelkkä pelko maksuhäiriömerkinnästä voi olla tarpeeksi suuri motivaattori saatavan maksamiseen. Maksuhäiriömerkinnän uhka toimii erityisen tehokkaana pelotteena yritysvelallisten kohdalla, sillä epämääräisen maksukäyttäytymisen tuleminen julkiseen tietoon voi olla suuri riski yrityksen asiakassuhteita ajatellen.

Käräjäoikeuden antama lainvoimainen päätös ratkaisee myös epäselviä riita-asioita ja estää saatavaa vanhenemasta.

Miten oikeudellinen perintä etenee?

Jos velka jää maksamatta maksuvaatimuksista ja velkojan yhteydenotoista huolimatta, voi velkoja viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi toimittamalla haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Tämän jälkeen käräjäoikeus lähettää velalliselle kirjallisen vastauspyynnön haastehakemukseen. Haasteen vastaanottajan on palautettava kirjeen sisältämä vastaanottotodistus käräjäoikeuteen. Mikäli velallinen ei reagoi haasteeseen, tekee käräjäoikeus yksipuolisen velkomustuomion asiasta määräten velallisen maksamaan saatavan korkoineen, sekä perintä- ja oikeudenkäyntikuluineen. Samaan lopputulokseen päädytään, jos velallinen vastaa haastehakemukseen ja velka todetaan selväksi ja riidattomaksi. Velallinen voi riitauttaa asian, jos hän kokee velan perusteettomaksi tai muutoin epäselväksi. Saatavan riitauttaminen ei kuitenkaan onnistu ilman hyvää syytä, joten velallisen on perusteltava oma kantansa, jotta käräjäoikeus suostuu käsittelemään tapauksen riita-asiana.

Kun tuomioistuin antaa saatavasta velkomustuomion, syntyy vastaajan luottotietoihin maksuhäiriömerkintä. Velallisella on mahdollisuus estää maksuhäiriömerkinnän syntyminen vielä haastehakemuksen saatuaankin, mikäli tämä maksaa koko velan korkoineen ja oikeudenkäynnistä koituvat kulut ennen kuin tuomioistuin on tehnyt päätöksensä. Käräjäoikeuden tuomio toimii myös ulosottoperusteena, eli velallisen omaisuutta voidaan ulosmitata kunnes velka on kokonaan maksettu. Ulosottomies toimittaa velalliselle vireilletuloilmoituksen, joka sisältää saatavan tiedot ja maksuvaatimuksen. Ulosmittauksen kohteena voivat olla palkkatulot tai muu omaisuus. Palkkatuloja ei voida kuitenkaan ulosmitata kokonaisuudessaan, vaan niistä lyhennetään ainoastaan osa. Velallisen vastaanottamia sosiaalietuuksia ei voida ulosmitata lainkaan.

Oikeudenkäynnin ja ulosoton kulut

Jutun hävinnyt osapuoli saa omien kustannustensa lisäksi maksettavakseen myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Vähävaraisen yksityishenkilön on mahdollista välttyä omien oikeudenkäyntikulujensa maksamiselta oikeusavun turvin. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että asianosainen saa itselleen valtion varoilla kustannetun henkilökohtaisen oikeusavustajan. Oikeusavusta huolimatta hävinneen osapuolen on aina korvattava jutun voittajan oikeudenkäynnistä aiheutuneet kustannukset.

Suurin oikeudenkäynnistä aiheutuva kulu on oikeudenkäyntiavustajan palkkio. Kustannukset vaihtelevat tapauksesta riippuen, esimerkiksi riita-asioiden käsittely saattaa kestää hyvinkin pitkään, jolloin kulutkin voivat helposti nousta useisiin tuhansiin euroihin. Tästä johtuvan kuluriskin takia oikeudellinen perintä ei ole yleensä järkevää, mikäli velkapääoma on hyvin pieni.

Käräjäoikeus perii haasteen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Yksipuolisella tuomiolla ratkaistusta riidattomasta asiasta peritään 86 euroa, jos haastehakemus on toimitettu käräjäoikeuteen kirjeitse. Jos hakemus on lähetetty käräjäoikeuden tietojärjestelmään sähköisesti, muodostuu oikeudenkäyntimaksuksi 65 euroa. Riita-asioista peritään 250e maksu.

Ulosottoon siirretyn velan määrä kasvaa jatkuvasti, sillä viivästyskorko juoksee koko ulosoton ajan. Velallisen maksettavaksi tulee myös liuta ulosottomaksuja, joita valtio perii korvauksena viranomaisten ulosottotoimenpiteistä. Ulosoton kahden ensimmäisen vuoden aikana velalliselta peritään niin kutsuttua taulukkomaksua velan lyhennysten yhteydessä. Taulukkomaksun tarkoituksena on ulosottolaitoksen ylläpitämiseen liittyvien kulujen kattaminen. Taulukkomaksun suuruus nousee portaittain riippuen perityn saatavan määrästä. Taulukkomaksu on 2,5 euroa, jos perityn summan suuruus on enintään 14 euroa. Yli 16800 euron lyhennyksestä veloitetaan 340 euroa. Muita ulosottomaksuja ovat muun muassa täytäntöönpanomaksu, käsittelymaksu, tilitysmaksu ja myyntimaksu. Velalliselta voidaan periä myös asiakohtaisia kuluja, eli ulkopuolisten toimijoiden suorittamista ulosottopalveluista syntyneitä kustannuksia. Asiakohtaisiin kuluihin lukeutuvat esimerkiksi myynti- ja kuljetuskulut ja ne voidaan periä asianosaiselta ilman erillistä ulosottoperustetta.

Huomioitavaa ennen oikeudellisen perinnän aloittamista

Ennen oikeudelliseen perintään ryhtymistä velkojan on syytä suhteuttaa tulevia oikeudenkäyntikuluja perittävän velan määrään. Mikäli velka on pieni ja oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut lähentelevät velkapääoman määrää, ei asiaa yleensä kannata viedä oikeuteen asti.

Mikäli perinnälle on peruste ja velallinen todetaan maksukykyiseksi, on maksuvelvollisuus molempien osapuolten oikeudenkäyntikuluista velallisella. Jos velallinen on oikeusprosessin päättyessä varaton, siirtyy vastuu perintäkulujen maksamisesta velkojan harteille.

Usein kysytyt kysymykset

Oikeudenkäynnin kesto riippuu käräjäoikeuden käsittelyaikataulusta ja siitä, myöntääkö vastaaja saatavan perustelluksi. Riidattomat asiat käsitellään keskimäärin muutamassa kuukaudessa. Mikäli velallinen riitauttaa saatavan, kestää asian käsittely luonnollisesti pidempään. Hankalimmissa riita-asioissa tuomioistuimen päätöksen saamiseen saattaa kulua yli vuosi. Tapaukset käsitellään useimmissa tapauksissa vastaajan kotikunnan käräjäoikeudessa ja käsittelyjonon pituus vaihtelee kunnasta riippuen.

Oikeusprosessia ei koskaan aloiteta automaattisesti, vaan perintäfirma keskustelee aina asiakkaan kanssa ennen haastehakemuksen lähettämistä.