Lähetä maksuvaatimus helposti perintäfirman kautta

Lähetä maksuvaatimus helposti perintäfirman kautta – jatkossa perintäyhtiö hoitaa koko prosessin maksuvaatimuksesta mahdollisiin myöhempiin toimenpiteisiin.

Tee toimeksianto

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi. Aloita perintä lähettämällä maksuvaatimus yhteistyökumppanimme palvelun kautta.

Maksuvaatimus yleisesti

Mikä on maksuvaatimus ja kuka sen voi lähettää?

Maksuvaatimus on perintäkirje, joka lähetetään velalliselle mikäli tämä ei ole reagoinut aiemmin saamaansa maksumuistutukseen ja saatava on edelleen maksamatta. Maksuvaatimuksen saa lähettää ainoastaan ammattimaista perintää harjoittava yritys.

Maksuvaatimuksen sisältö

Vaatimuksessa on mainittava sekä velkojan nimi ja yhteystiedot, saatavan peruste, alkuperäinen velkapääoma, velan uusi kokonaissumma ja erittely koroista ja perintäkuluista. Lisäksi kirjeessä tulee ilmoittaa saatavan eräpäivä ja velkojan tilinumero, sekä informoida velallista vaatimuksen noudattamatta jättämisen seurauksista. Perintäkirjeessä on myös oltava ohjeet saatavan reklamointiin.

Milloin maksuvaatimus lähetetään?

Kuluttajaperinnässä ensimmäisen maksuvaatimuksen saa lähettää velalliselle aikaisintaan kahden viikon päästä maksumuistutuksen eräpäivästä. Toinen perintäkirje voidaan lähettää kaksi viikkoa ensimmäisen kirjallisen vaatimuksen erääntymisen jälkeen.

Yritysperinnässä maksuvaatimus voidaan lähettää 10 päivän päästä muistutuksen tai edellisen vaatimuksen eräpäivästä.

Tratta

Tratta on julkisuusuhan sisältävä maksuvaatimus, jota käytetään ainoastaan yrityssaatavien perinnässä. Maksamatta jäänyt tratta voidaan protestoida julkisesti, mikä johtaa yrityksen maksutietojen julkaisemiseen. Maksuhäiriön tuleminen yleiseen tietoon saattaa vaikeuttaa yrityksen liiketoimintaa ja tästä syystä tratalla onkin usein tehokas vaikutus velallisen maksuhalukkuuteen. Siinä missä kuluttaja saa ensimmäisen perintäkirjeen jälkeen toisen maksuvaatimuksen, voidaan yritykselle lähettää ensimmäisen kehotuksen jälkeen tratta. Tavallisesta maksuvaatimuksesta poiketen maksamaton tratta aiheuttaa yritysvelallisen luottotietoihin maksuhäiriömerkinnän.

Perintäkirjeen enimmäiskulut

Kuluttajasaatavien perinnässä maksumuistutuksen tai edellisen perintäkirjeen lähettämisestä on kuluttava vähintään kaksi viikkoa, ennen kuin velkoja voi vaatia velalliselta perintäkuluja uudesta maksuvaatimuksesta. Kuluja voidaan veloittaa enintään kahdesta perintäkirjeestä.

Velkoja voi vaatia yksityishenkilölle lähetetystä ensimmäisestä perintäkirjeestä kuluja korkeintaan:

  • 14 €, jos saatavan alkuperäinen pääoma on alle 100e
  • 24 €, jos velkapääoma on 100 € – 1000 €
  • 50 €, jos pääoman määrä on yli 1000 €

Toinen maksuvaatimus saa olla kustannuksiltaan korkeintaan puolet ensimmäisen perintäkirjeen enimmäiskuluista.

Perinnän kokonaiskulut

Kuluttajaperinnän kokonaiskulujen enimmäissummat on määritelty perintälaissa. Velkoja saa periä enimmäissumman ylittäviä kuluja vain poikkeustapauksissa. Korotettujen kulujen perintä voi olla oikeutettua esimerkiksi silloin, jos perintäprosessi on ollut normaalia haasteellisempi ja siitä on aiheutunut velkojalle lisäkustannuksia. Kulujen enimmäismäärä yksittäisen velan kohdalla on:

  • 60 €, jos velkapääoma on alle sata euroa
  • 120 €, jos saatavan määrä on 100 € – 1000 €
  • 210 €, jos alkuperäinen pääoma on yli 1000 €
  • 51 €, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Hyvän perintätavan noudattaminen

Perintälaki velvoittaa perintätoimet suorittavaa tahoa noudattamaan hyvää perintätapaa. Velalliselta vaadittavien perintäkulujen on pysyttävä kohtuuden rajoissa, eikä velkoja saa vaatia velallista maksamaan enimmäismäärää korkeampia kuluja lukuunottamatta erikoistapauksia. Velalliselle lähetettävä maksuvaatimus saa sisältää lisäkuluja esimerkiksi silloin, jos perinnän suorittaminen on ollut velkojalle normaalia kalliimpaa tai hankalampaa.

Minkä tahansa tarpeettoman haitan aiheuttaminen velalliselle on kiellettyä ja velkojan on annettava velalliselle ainoastaan totuudenmukaista tietoa velan perintään liittyen.

Velkojan on pidettävä huolta velallisen yksityisyydensuojasta, eikä velallisen maksukäyttäytymisestä saa mainita esimerkiksi tämän työnantajalle tai omaisille. Yksityisyydensuoja koskee myös perintäkirjettä, sillä kirjekuoren sisältö ei saa olla täysin pääteltävissä päällepäin.

Velkojan on aina kohdeltava velallista asiallisesti riippumatta tämän maksuhalukkuudesta tai käyttäytymisestä.

Velalliselle lähetettävissä maksuvaatimuksissa ja -muistutuksissa on myönnettävä tarpeeksi aikaa velan suorittamiseen.

Velallinen ei ole velvollinen maksamaan hyvän perintätavan vastaisista perintämenetelmistä koituneita ylimääräisiä kuluja.

Velkojan on keskeytettävä perintätoimenpiteet, mikäli velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Velallisen on pystyttävä uskottavasti osoittamaan, miksi velka on aiheeton, sillä perusteeton maksuvelvollisuuden kiistäminen ei johda perinnän keskeyttämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Tratan käyttäminen on sallittua ainoastaan yritysten välisessä perinnässä.

Velallisella ei ole velvollisuutta korvata hyvän tavan vastaisista perintämenetelmistä aiheutuneita lisäkuluja. Hyvää perintätapaa laiminlyövä yritys voi pahimmassa tapauksessa menettää toimilupansa.

Tekstiviestillä tai sähköpostilla lähetettyä perintäkirjettä ei katsota viralliseksi vaatimukseksi. Virallinen maksuvaatimus lähetetään aina kirjeitse.