Perintätoimisto yksityisille ja yrityksille

Hyvä perintätoimisto parantaa velallisen maksumotivaatiota ja säästää omia resurssejasi. Rahoituspisteen kautta saat yhteyden asiantuntevaan perintätoimistoon. Palvelu soveltuu sekä yrityksille että yksityisille vuokranantajille. Tee perintätoimeksianto helposti yhteistyökumppanimme sivustolla – toimeksiantolomakkeelle pääset alta löytyvien painikkeiden takaa.

Tee toimeksianto

Perintätoimisto parantaa velallisen maksumotivaatiota

Perintätoimiston palvelujen käyttö tulee varsinkin yrittäjillä eteen yleensä jossain vaiheessa yritystoimintaa. Harva asiakas jättää laskunsa tarkoituksella maksamatta, vaan maksuvaikeuksien takana on usein inhimillisiä syitä. Tilanteiden selvittäminen ei ole kuitenkaan helppoa, joten perintä kannattaa ulkoistaa asiansa osaavan perintätoimiston käsiin. Yhteistyökumppanillamme on vuosien kokemus perintäalalta, joten vaikeiden tilanteiden hoitaminen on heille arkipäivää. Perintätoimisto toteuttaa palvelun aina lain ja hyvän perintätavan mukaisesti. Perintäprosessi on hienovarainen ja asiakastasi kunnioittava.

Nopeuttaa saatavien kotiuttamista

Erääntyneet saatavat saattavat olla monelle yritykselle ja esimerkiksi vuokranantajalle merkittävä rasitus. Perintätoimisto pitää huolen, että oikeanlaisten ja oikein ajoitettujen perintätoimenpiteiden ansiosta velalle saadaan nopeammin suoritus.

Säästää omia resurssejasi

Perintää säädellään monella erilaisella lailla ja käytännöllä. Näiden tulkinta ja soveltaminen kannattaa jättää alan asiantuntijoille. Yhteistyökumppaninamme toimiva perintätoimisto on toteuttanut ammattitaitoista perintää jo vuodesta 2009 alkaen.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on kotimainen perintätoimisto, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Voit olla varma, että perintätoimeksiantosi hoidetaan asianmukaisesti ja lainmukaisesti, hyvää perintätapaa noudattaen.

Selkeä seuranta

Perintätoimien etenemistä voidaan seurata helposti sähköisen järjestelmän kautta. Saat tunnukset järjestelmään, kun olet jättänyt ensimmäisen toimeksiantosi. Onnistuneen perinnän jälkeen perintätoimisto toimittaa sinulle automaattisesti tilitysraportin.

Hienotunteinen palvelu

Yhteistyökumppanimme tavoitteena on tarjota hyvä asiakaskokemus molemmille osapuolille. Perintätoimisto hoitaa tarvittavat toimenpiteet niin, että asiakkuus voisi jatkua myös perinnän jälkeen.

Helppo käyttöönotto

Perintätoimeksiannon jättäminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Täytä vain yhteistyökumppanimme sivustolta löytyvä lomake, jonka jälkeen saat asiasi eteenpäin. Perintätoimiston palvelu on käytössäsi 24/7.

Miten perintä etenee?

Perintätoimistoa kannattaa kontaktoida mahdollisimman pian saatavan eräännyttyä, sillä nopeasti aloitettu perintä parantaa onnistumisen todennäköisyyttä. Erityisen tärkeäksi perintätoimenpiteiden aloittaminen tulee tilanteissa, joissa pääoma kasvaa jatkuvasti suuremmaksi – tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi vuokrasaatavien perinnässä.

Perintätoimisto suunnittelee perintätoimenpiteet aina tilanteen mukaan. Toimenpiteiden valintaan ja niiden ajoitukseen vaikuttaa esimerkiksi se, että onko velallisella aiempia maksuhäiriömerkintöjä. Mitä enemmän merkintöjä löytyy, sitä epätodennäköisemmin perintätoimisto saa perittyä saatavia. Toisaalta maksuhalukkaiden asiakkaiden tapauksessa maksusuunnitelman laatiminen voi olla kannattavaa. Maksusuunnitelman noudattamista on kuitenkin valvottava tarkasti.

Perintätoimet voidaan erottaa seuraavaan kolmeen vaiheeseen.

1. Maksumuistutus

Perintätoimisto lähettää maksumuistutuksen, kun saatava on erääntynyt eikä sille ole saatu suoritusta. Kuluttajasaatavissa maksumuistutus voidaan lähettää 14 päivän kuluttua laskun erääntymisestä. Yrityssaatavissa perintätoimisto lähettää muistutuksen hieman aiemmin, yleensä noin 10 arkipäivän kuluttua saatavan erääntymisestä.

2. Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa erilaisia keinoja, joilla perintätoimiston pyrkimyksenä on saada maksusuoritus ilman turvautumista tuomioistuimeen. Mikäli ensimmäisessä vaiheessa lähetetylle maksumuistukselle ei ole saatu suoritusta, perintätoimisto lähettää velalliselle maksuvaatimuksen. Kuluttaja-asiakkaille maksuvaatimus voidaan lähettää, kun maksumuistutuksesta on kulunut vähintään 14 päivää. Mikäli tälle ei saada suoritusta, niin velalliselle lähetetään vielä toinen maksuvaatimus ennen saatavan siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Yritysvelalliselle maksuvaatimus lähetetään yleensä kymmenen arkipäivän kuluttua erääntyneestä maksumuistutuksesta. Mikäli velallinen ei maksuvaatimuksesta huolimatta maksa saatavaa, lähettää perintätoimisto julkisuusuhkaisen maksuvaatimuksen eli tratan. Tratan teho perustuu julkiseen protestointiin, jonka seurauksena yrityksen maksukäyttäytyminen tulee julkiseen tietoon. Ellei velallinen tratasta huolimatta maksa velkaansa, perintätoimisto protestoi saatavan. Protestointi voidaan tehdä joko julkisesti tai hiljaisena. Julkinen protestointi tarkoittaa sitä, että protesti julkaistaan myös talousalan lehdissä. Hiljaisessa protestissa tieto julkaistaan vain luottotietoyhtiön tietokannassa.

Oikeudellinen perintä

Perintätoimisto siirtyy oikeudelliseen perintään, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota toivottua lopputulosta. Oikeudellisella perinnällä oikeudelta saadaan toimeenpanoperuste, joka on edellytys velallisen omaisuuden ulosmittaamiselle. Ennen oikeudellisen perinnän aloittamista asiakkaaseen ollaan yhteydessä, joten perintä ei automaattisesti etene tähän vaiheeseen.

Jälkiperintään siirtyminen voi olla myös kannattavaa

Jos perintäprosessin edetessä huomataan, että perinnän onnistuminen ei velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi ole todennäköistä, voi perintätoimiston olla kannattavaa siirtyä jälkiperintään. Jälkiperinnän avulla saatavat eivät pääse vanhenemaan. Näin velkojalla on mahdollisuus saada saatavansa myöhemmässä vaiheessa takaisin, jos velallisen maksukyky paranee.

Suomen perintätoimistot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että Suomessa operoivat perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Tätä ohjeistusta seuraavat niin pienet perintäfirmat kuin suurimmat perintätoimistot Suomessa. Perintätoimintaa ei voi siis harjoittaa kuka tahansa, vaan perintätoimiston on rekisteröidyttävä AVI:lle. Ilman rekisteröintiä toimiminen on lainvastaista.

Laki saatavien perinnästä toimii tärkeänä perintätoimien sääntelykeinona. Lain lisäksi sääntelykeinona toimii perintäalalla vallitseva käsitys hyvästä perintätavasta, joka tarkoittaa alalla vallitsevia yleisesti hyväksyttyjä ja vakiintuneita käytäntöjä. Se ei siis ole tarkkaa ennalta määritettyä sääntelyä, vaan on muodostunut perintätoimissa noudatettujen käytäntöjen kautta. Perintälaissa hyvään perintätapaan liittyen mainitaan, että perintätoimisto ei saa:

1) antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista tai muista velallisen kannalta merkityksellisistä seikoista

2) aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa;

3) vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa.

Saatavaa, joka on vanhentunut tai jostain muusta syystä lakannut, ei myöskään saa periä.

Kuluttaja-asiamies on tehnyt linjauksen siihen, millaista on hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä. Linjauksessa säädetään muun muassa seuraavista asioista:

  • Perintätoimille on ensinnäkin oltava peruste ja perintätoimisto ei saa aiheuttaa toimillaan velalliselle kohtuuttomia seuraksia. Vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Velan yleinen vanhentumisaika on 3 vuotta siitä, kun velka erääntyy tai kun velkoja voi esittää velalliselle maksuvaatimuksen.
  • Perinnän tarpeeton viivyttäminen ei ole sallittua.
  • Perintätoimisto ei saa käyttää painostusta tai uhkailua. Tarpeetonta haittaa ei saa aiheuttaa myöskään niin, että puhelinperintää suoritettaisiin häiritsevänä ajankohtana, kuten sunnuntaisin tai myöhäisinä ajankohtina (kello 8 jälkeen illalla).
  • Velallisen yksityisyyden suojaa ei saa vaarantaa. Perintätoimisto ei saa näin ollen luonnollisestikaan ilmoittaa maksuhäiriöstä ulkopuolisille henkilöille. Kielto koskee myös kirjeviestintää: kirjeestä ei saa ilmetä ulkopuolisille, että se sisältää perintään liittyvää sisältöä. Perinnän on muutenkin oltava hienotunteista.
  • Perintätoimisto ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja velalliselle merkityksellisistä seikoista. Näin ollen esimerkiksi maksun laiminlyönnin seuraamuksista ei voi antaa virheellistä tietoa.

Perintätoimistojen toimintaa säädellään näin hyvin laaja-alaisesti, kun lakien ja käytäntöjen lisäksi toimintaa arvioidaan muun muassa yhteiskunnassamme vallitsevien arvojen pohjalta.

Aiheesta lisää

Usein kysytyt kysymykset

Perintä voidaan jakaa vapaaehtoiseen perintään, oikeudelliseen perintään sekä jälkiperintään. Perintätoimet alkavat maksumuistutuksella, jonka jälkeen perintätoimisto lähettää velalliselle 1-2 maksuvaatimusta riippuen siitä, onko kyseessä yksityishenkilö vai yritys. Maksuvaatimuksen jälkeen yritysasiakkaalle lähetetään tratta, jonka maksamatta jättäminen johtaa tratan protestointiin. Nämä toimet lukeutuvat vapaaehtoiseen perintään. Perintätoimisto siirtyy oikeudelliseen perintään, jos vapaaehtoiset toimet eivät tuottaneet toivottua lopputulosta. Oikeudellisessa perinnässä perintätoimiston tavoite on hakea tuomioistuimesta toimeenpanoperustetta, jonka jälkeen velallisen omaisuus voidaan ulosmitata. Jälkiperintä taas tarkoittaa toimia, joilla velka pidetään aktiivisena, jotta se ei pääse vanhenemaan. Jälkiperintä voi olla kannattavaa, jos perinnän onnistuminen ei velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi ole todennäköistä.

Perintätoimien keskeyttäminen on mahdollista, mutta tästä veloitetaan erillinen maksu. Perinnän aloittamisen jälkeen velkojan on kannattavaa antaa perimistoimenpiteet perintätoimiston hoidettavaksi. Velallinen voi olla saatavaan ja perintätoimiin liittyvissä asioissa yhteydessä asiakaspalveluun.

Ei. perintätoimisto on aina yhteydessä asiakkaaseen ennen oikeudelliseen perintään siirtymistä.

Siirry sivuston ylälaidasta yhteistyökumppanimme sivustolle, niin saat toimeksiantosi vireille. Perintätoimien aloittamista varten sinun pitää toimittaa saatavan tiedot perintätoimistolle: tämä onnistuu parhaiten yhteistyökumppanin verkkosivuilta löytyvän toimeksiantolomakkeen kautta. Yhteistyökumppanillamme on myös integraatio Visma Netvisoriin, joten kyseisen järjestelmän käyttäjät voivat lähettää laskut perintään suoraan taloushallinto-ohjelmistonsa kautta.

Perintätoimistot ovat erikoistuneet yritysten ja yksityishenkilöiden velkojen perintään.

Perintätoimisto perii palkkionsa useimmiten velalliselta perinnän yhteydessä. Yhteistyökumppanimme sivustolla on listattu selkeästi kaikki perintätoimeksiantoon liittyvät kulut – katso hinnasto heidän sivuiltaan.