Perintätoimisto yksityisille ja yrityksille

Perintätoimisto parantaa velallisen maksumotivaatiota ja säästää omia resurssejasi. Rahoituspisteen kautta saat helposti yhteyden asiantuntevaan perintätoimistoon. Palvelu soveltuu sekä yrityksille että yksityisille. Lähetä alla oleva lomake, niin saat yhteydenoton perintäalan ammattilaiselta.

Perintätoimisto yksityisille ja yrityksille: kuvituskuva

Ota yhteyttä

Palvelu on tilapäisesti poissa käytöstä.

Lähetä lomake

Lähetä oheinen lomake, niin yhteistyökumppanimme on sinuun yhteydessä perintätoimien aloittamista varten. Lomakkeen lähettäminen ei sido sinua vielä mihinkään, joten voit selvittää avoimet kysymyksesi ennen lopullista päätöstä.

Laita saatava perintään

Varmistuttuasi palvelun sopivuudesta voit laittaa saatavasi perintään. Perintätoimet hoidetaan tämän jälkeen kokonaan perintäyhtiön toimesta.

Nauti parantuneesta saatavienhallinnasta

Perintätoimisto nopeuttaa saatavien kotiuttamista merkittävästi, joten jatkossa voit nauttia parantuneesta saatavienhallinnasta. Ensimmäisellä kerralla perintätoimenpiteet vaikuttavat usein monimutkaisilta, mutta jatkossa ne on helpompi ja nopeampi toteuttaa.

Perintätoimisto parantaa velallisen maksumotivaatiota

Perintäpalveluiden käyttö tulee varsinkin yrittäjillä eteen yleensä jossain vaiheessa yritystoimintaa. Harva asiakas jättää laskunsa tarkoituksella maksamatta, vaan maksuvaikeuksien takana on usein inhimillisiä syitä. Tilanteiden selvittäminen ei ole kuitenkaan helppoa, joten perintä kannattaa ulkoistaa asiansa osaavan perintätoimiston käsiin. Yhteistyökumppanillamme on vuosien kokemus perintäalalta, joten vaikeiden tilanteiden hoitaminen on heille arkipäivää. Palvelu toteutetaan aina lain ja hyvän perintätavan mukaisesti. Perintäprosessi on täysin läpinäkyvä ja siinä kiinnitetään erityishuomiota ihmisläheisyyteen.

Nopeuttaa saatavien kotiuttamista

Erääntyneet saatavat saattavat olla monelle yritykselle ja esimerkiksi vuokranantajalle merkittävä rasitus. Oikeanlaisten ja oikein ajoitettujen perintätoimenpiteiden ansiosta velalle saadaan nopeammin suoritus.

Säästää omia resurssejasi

Perintää säädellään monella erilaisella lailla ja käytännöllä. Näiden tulkinta ja soveltaminen kannattaa jättää alan asiantuntijoille. Yhteistyökumppanimme on toteuttanut laadukasta perintää jo 1990-luvun alusta alkaen.

Täysin suomalainen yhtiö

Yhteistyökumppanimme on täysin suomalaisomisteinen perintäyhtiö, joka toteuttaa vuosittain lähes puoli miljoonaa toimeksiantoa. Lisäksi yhtiö on Suomen Perimistoimistojen Liiton sekä Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

Selkeä seuranta

Perintätoimien etenemistä voidaan seurata helposti sähköisen järjestelmän kautta. Järjestelmän kautta voidaan lähettää myös viestejä asiakaspalveluun ja ladata erilaisia raportteja ja tilastoja.

Hienotunteinen palvelu

Yhteistyökumppanimme tavoitteena on tarjota hyvä asiakaskokemus molemmille osapuolille. Perintätoimenpiteet toteutetaan niin, että asiakkuus voisi jatkua myös perinnän jälkeen.

Miten perintä etenee?

Perintätoimet kannattaa aloittaa mahdollisimman pian saatavan eräännyttyä, sillä nopeasti aloitettu perintä parantaa onnistumisen todennäköisyyttä. Erityisen tärkeäksi perintätoimenpiteiden aloittaminen tulee tilanteissa, joissa pääoma kasvaa jatkuvasti suuremmaksi – tällaisia tilanteita syntyy esimerkiksi vuokrasaatavien perinnässä.

Perintätoimisto suunnittelee perintätoimenpiteet aina tilanteen mukaan. Toimenpiteiden valintaan ja niiden ajoitukseen vaikuttaa esimerkiksi se, että onko velallisella aiempia maksuhäiriömerkintöjä. Mitä enemmän merkintöjä löytyy, sitä epätodennäköisemmin saatavia saadaan perittyä. Toisaalta maksuhalukkaiden asiakkaiden tapauksessa maksusuunnitelman laatiminen voi olla kannattavaa. Maksusuunnitelman noudattamista on kuitenkin valvottava tarkasti.

Perintätoimet voidaan erottaa seuraavaan kolmeen vaiheeseen.

1. Maksumuistutus

Maksumuistutus voidaan lähettää, kun saatava on erääntynyt eikä sille ole saatu suoritusta. Kuluttajasaatavissa maksumuistutus voidaan lähettää 14 päivän kuluttua laskun erääntymisestä. Yrityssaatavissa muistutus lähetetään hieman aiemmin, yleensä noin 7 arkipäivän sisällä saatavan erääntymisestä.

2. Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoinen perintä tarkoittaa erilaisia keinoja, joilla erääntyneelle saatavalle pyritään saamaan maksusuoritus ilman turvautumista tuomioistuimeen. Mikäli ensimmäisessä vaiheessa lähetetylle maksumuistukselle ei ole saatu suoritusta, velalliselle lähetetään maksuvaatimus. Kuluttaja-asiakkaille maksuvaatimus voidaan lähettää, kun maksumuistutuksesta on kulunut vähintään 14 päivää. Mikäli tälle ei saada suoritusta, niin velalliselle lähetetään vielä toinen maksuvaatimus ennen saatavan siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Yritysvelalliselle maksuvaatimus lähetetään yleensä seitsemän arkipäivän sisällä erääntyneestä maksumuistutuksesta. Mikäli velallinen ei maksuvaatimuksesta huolimatta maksa saatavaa, lähetetään julkisuusuhkainen maksukehotus eli tratta. Tratan teho perustuu julkiseen protestointiin, jonka seurauksena yrityksen maksukäyttäytyminen tulee julkiseen tietoon. Ellei velallinen tratasta huolimatta maksa velkaansa, saatava protestoidaan. Protestointi voidaan tehdä joko julkisesti tai hiljaisena. Julkinen protestointi tarkoittaa sitä, että protesti julkaistaan myös talousalan lehdissä. Hiljaisessa protestissa tieto julkaistaan vain luottotietoyhtiön tietokannassa.

3. Oikeudellinen perintä

Oikeudelliseen perintään siirrytään, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota toivottua lopputulosta. Oikeudellisella perinnällä oikeudelta saadaan toimeenpanoperuste, joka on edellytys velallisen omaisuuden ulosmittaamiselle. Ennen oikeudellisen perinnän aloittamista asiakkaaseen ollaan yhteydessä, joten perintä ei automaattisesti etene tähän vaiheeseen.

Jälkiperintään siirtyminen voi olla myös kannattavaa

Jos perintäprosessin edetessä huomataan, että perinnän onnistuminen ei velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi ole todennäköistä, voi olla kannattavaa siirtyä jälkiperintään. Jälkiperinnän avulla saatavat eivät pääse vanhenemaan. Näin velkojalla on mahdollisuus saada saatavansa myöhemmässä vaiheessa takaisin, jos velallisen maksukyky paranee.

Perintätoimistot Suomessa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että Suomessa operoivat perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Perintätoimintaa ei voi siis harjoittaa kuka tahansa, vaan toimijan on rekisteröidyttävä AVI:lle. Ilman rekisteröintiä toimiminen on lainvastaista.

Laki saatavien perinnästä toimii tärkeänä perintätoimien sääntelykeinona. Lain lisäksi sääntelykeinona toimii perintäalalla vallitseva käsitys hyvästä perintätavasta, joka tarkoittaa alalla vallitsevia yleisesti hyväksyttyjä ja vakiintuneita käytäntöjä. Se ei siis ole tarkkaa ennalta määritettyä sääntelyä, vaan on muodostunut perintätoimissa noudatettujen käytäntöjen kautta. Perintälaissa hyvään perintätapaan liittyen mainitaan, että perinnässä ei saa:

1) antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista tai muista velallisen kannalta merkityksellisistä seikoista
2) aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa;
3) vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa.

Saatavaa, joka on vanhentunut tai jostain muusta syystä lakannut, ei myöskään saa periä.

Perintätoimistot Suomessa: kuvituskuva

Kuluttaja-asiamies on tehnyt linjauksen, että millaista on hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä. Linjauksessa säädetään muun muassa seuraavista asioista:

– Perintätoimille on ensinnäkin oltava peruste ja velalliselle ei saa koitua siitä kohtuuttomia seuraksia. Vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Velan yleinen vanhentumisaika on 3 vuotta siitä, kun velka erääntyy tai kun velkoja voi esittää velalliselle maksuvaatimuksen.
– Perinnän tarpeeton viivyttäminen ei ole sallittua.
– Perintätoimissa ei saa käyttää painostusta tai uhkailua. Tarpeetonta haittaa ei saa aiheuttaa myöskään niin, että puhelinperintää suoritettaisiin häiritsevänä ajankohtana, kuten sunnuntaisin tai myöhäisinä ajankohtina (kello 8 jälkeen illalla).
– Velallisen yksityisyyden suojaa ei saa vaarantaa. Maksuhäiriöstä ei saa näin ollen luonnollisestikaan ilmoittaa ulkopuolisille henkilöille. Kielto koskee myös kirjeviestintää: kirjeestä ei saa ilmetä ulkopuolisille, että se sisältää perintään liittyvää sisältöä. Perinnän on muutenkin oltava hienotunteista.
– Perintätoimissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja velalliselle merkityksellisistä seikoista. Näin ollen esimerkiksi maksun laiminlyönnin seuraamuksista ei voi antaa virheellistä tietoa.

Perintätoimistojen toimintaa säädellään näin hyvin laaja-alaisesti, kun lakien ja käytäntöjen lisäksi toimintaa arvioidaan muun muassa yhteiskunnassamme vallitsevien arvojen pohjalta.

Usein kysytyt kysymykset

Perintä voidaan jakaa vapaaehtoiseen perintään, oikeudelliseen perintään sekä jälkiperintään. Perintätoimet alkavat maksumuistutuksella, jonka jälkeen velalliselle lähetetään 1-2 maksuvaatimusta riippuen siitä, onko kyseessä yksityishenkilö vai yritys. Maksuvaatimuksen jälkeen yritysasiakkaalle lähetetään tratta, jonka maksamatta jättäminen johtaa tratan protestointiin. Nämä toimet lukeutuvat vapaaehtoiseen perintään. Oikeudelliseen perintään siirrytään, jos vapaaehtoiset toimet eivät tuottaneet toivottua lopputulosta. Oikeudellisessa perinnässä saatavalle haetaan tuomioistuimesta toimeenpanoperustetta, jonka jälkeen velallisen omaisuus voidaan ulosmitata. Jälkiperintä taas tarkoittaa toimia, joilla velka pidetään aktiivisena, jotta se ei pääse vanhenemaan. Jälkiperintä voi olla kannattavaa, jos perinnän onnistuminen ei velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi ole todennäköistä.

Perintätoimien keskeyttäminen on mahdollista, mutta tästä voidaan veloittaa erillinen maksu. Perinnän aloittamisen jälkeen velkojan on kannattavaa antaa perimistoimenpiteet perintätoimiston hoidettavaksi. Velallinen voi olla saatavaan ja perintätoimiin liittyvissä asioissa yhteydessä asiakaspalveluun.

Ei. Asiakkaaseen ollaan aina yhteydessä ennen oikeudelliseen perintään siirtymistä.

Täytä sivuston ylälaidasta löytyvä lomake, niin yhteistyökumppanimme on sinuun yhteydessä. Perintätoimien aloittamista varten sinun pitää toimittaa laskun tiedot perintätoimistolle: tämä onnistuu esimerkiksi yhteistyökumppanin verkkosivujen kautta tai sähköpostin välityksellä. Yhteistyökumppanillamme on myös integraatioita toisiin järjestelmiin, joten näiden järjestelmien käyttäjät voivat lähettää laskut suoraan näiden järjestelmien kautta.

Aiheesta lisää