Laskun perintä yksityishenkilöltä ja yritykseltä

Laskun perintä tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun laskun eräpäivä on jo mennyt, eikä saatavalle ole tullut suoritusta. Perintä on normaali laskutuskäytäntö, joten sen aloittamisessa ei kannata viivytellä. Rahoituspiste tekee yhteistyötä luotettavan kotimaisen perintätoimiston kanssa. Palvelun avulla onnistuu laskun perintä niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin. Tee perintätoimeksianto alta löytyvien painikkeiden takaa.

Tee toimeksianto

Parannusta velallisen maksumotivaatioon

Varsinkin yrittäjillä perintäpalveluiden käyttö tulee yleensä väistämättä eteen jossain vaiheessa yritystoimintaa. Velalliset harvoin jättävät tarkoituksella laskuja maksamatta, mutta tilanteiden selvittäminen on silti haastavaa. Perintäyhtiön avulla voit ulkoistaa tilanteen hoitamisen ulkopuolisen asiantuntijan käsiin, etkä joudu käyttämään omia rajallisia resurssejasi asian setvimiseen. Yhteistyökumppanimme on toteuttanut perintää jo vuodesta 2009, joten haastavien tilanteiden selvittäminen on heille arkipäivää. Perintätoimet hoidetaan aina lain ja hyvän perintätavan mukaisesti. Erityispaino on asiakasta kunnioittavassa ja läpinäkyvässä toteutuksessa.

Laskun perintä yksityishenkilöltä

Yksityishenkilöltä perimistä säädellään yritysperintää tarkemmin. Perinnässä on noudatettava tarkkoja lain asettamia vaatimuksia. Alla on kuvattu tarkemmin perinnän eteneminen.

Perintä alkaa maksumuistutuksella

Ensimmäisenä toimenpiteenä velalliselle lähetetään maksumuistutus. Muistutuksen voi lähettää kaksi viikkoa alkuperäisen laskun erääntymisen jälkeen. Maksuaikaa huomautukselle voidaan asettaa 12 päivää.

Maksumuistutusta seuraa kaksi maksuvaatimusta

Mikäli maksuhuomautukselle ei saada suoritusta, velalliselle lähetetään ensimmäinen maksuvaatimus. Myös tälle annetaan 12 päivää maksuaikaa. Maksuvaatimuksen kulut riippuvat alkuperäisen laskun pääomasta.

Jos ensimmäiselle maksuvaatimukselle ei saada suoritusta, lähetetään velalliselle toinen maksuvaatimus. Tarvittaessa velalliseen voidaan olla yhteydessä esimerkiksi puhelimitse.

Vapaaehtoisen perinnän jälkeen seuraa oikeudellinen perintä

Maksuhuomautus ja kaksi maksuvaatimusta ovat osa vapaaehtoista perintää. Velallisen yhä jättäessä laskut maksamatta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Oikeudellisessa perinnässä saatavaa ryhdytään perimään oikeusteitse. Näin velalle voidaan saada käräjäoikeuden tuomio, jonka jälkeen se voidaan periä ulosottoteitse.

Jälkiperintään siirrytään tarpeen vaatiessa

Jälkiperinnän avulla saatavat eivät pääse vanhenemaan. Siihen voi olla kannattavaa siirtyä missä vaiheessa perintäprosessia tahansa, jos huomataan, että velallisen maksukyvyttömyyden vuoksi velanmaksu ei ole todennäköistä. Velallisen maksukyvyn parantuessa perintätoimia voidaan jatkaa normaalisti.

Laskun perintä yritykseltä

Yrityssaatavien perintää ei säädellä niin tarkasti, mutta luonnollisesti tähänkin on vakiintunut omat käytäntönsä. Vuonna 2021 perintälakia lisäksi tiukennettiin yritysperinnän osalta.

Perintä aloitetaan kuluttajasaatavien tapaan vapaaehtoisella perinnällä. Maksuhuomautus voidaan kuitenkin lähettää nopeammin (10 arkipäivän kuluttua laskun erääntymisestä), eikä perinteisiä maksuvaatimuksia tarvitse lähettää kuin yksi.

Isona erona laskun perintään yksityishenkilöltä nähden tulee tratta eli julkisuusuhkainen maksukehotus. Tratta lähetetään, jos ensimmäiselle maksuvaatimukselle ei saada suoritusta. Velallisen jättäessä velkansa suorittamatta tratan lähettämisen jälkeen, tratta protestoidaan, jonka seurauksena yrityksen maksukäyttäytymisestä tulee julkista tietoa. Tratan teho myös perustuu tähän julkisuusvaikutukseen, koska sillä on vaikutusta esimerkiksi yrityksen toimittajasuhteisiin ja rahoituksen hankintaan. Tratta voidaan protestoida joko julkisena tai yksityisenä. Julkinen protestointi tarkoittaa sitä, että protesti julkaistaan talousalan lehdissä. Hiljaisessa protestissa tieto julkaistaan vain luottotietoyhtiön tietokannassa.

Miten perintää säädellään?

Perintätoimintaa voivat harjoittaa ainoastaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) hyväksymät perintätoimistot. AVI valvoo, että perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Ilman AVI:n hyväksyntää toimiminen on lainvastaista.

Perintälaissa perimistoimien periaatteista säädetään muun muassa seuraavaa:

1) Perinnässä ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista tai muista velallisen kannalta merkityksellisistä seikoista

2) Perinnällä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa;

3) Perinnällä ei saa vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa.

Lain ja hyvän perintätavan noudattaminen on minimivaatimus, mutta sääntelykehikon sisällä perintätoimistoilla on vielä paljon liikkumavaraa. Yhteistyökumppanimme toiminta nojaa hyvään ja rakentavaan yhteistyöhön toimeksiantajien ja velallisasiakkaiden kanssa. Läpinäkyvä perimisprosessi ja hyvä asiakaskokemus varmistavat sen, että asiakassuhde voi jatkua myös perimistoimenpiteiden jälkeen. Epäasiallinen käytös ei palvele kenenkään etuja, joten velkojan on syytä kiinnittää erityistä huomiota perintätoimiston valinnassa siihen, että perintätoimisto noudattaa toiminnassaan yleisesti hyväksyttyjä arvoja.

Aiheesta lisää

Usein kysytyt kysymykset

Perintätilanteet ovat hyvin moninaisia, joten myös veloitukset ovat yksilöllisiä. Normaalisti vapaaehtoisen perinnän osalta kuluja aiheutuu vain velalliselle – poislukien vuokrasaatavat, joista veloitetaan erillinen toimenpidemaksu. Perinnän mennessä oikeudelliseen perintään, tulee myös velkojalle tulla ylimääräisiä kuluja, kuten haastehakemuksen laatimisesta aiheutuvia kustannuksia. Myös ulosottoon ja mahdolliseen lakimiespalveluiden käyttöön liittyy ylimääräisiä kustannuksia. Perintäpalveluiden käyttö on kuitenkin aina velkojalle kannattavaa, sillä perintää voivat suorittaa ainoastaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymät perintätoimistot. Yhteistyökumppanimme sivustolla on listattu selkeästi kaikki perintätoimeksiantoon liittyvät kulut – katso hinnasto heidän sivuiltaan.

Ei. Ennen oikeudellisen perinnän aloittamista velkojaan ollaan aina yhteydessä ja asiasta sovitaan erikseen.

Laskun perintää varten siirry sivun yläosasta kumppanimme sivustolle ja täytä toimeksiantolomake. Toimeksiantolomakkeen lähettämisen jälkeen perintätoimet voidaan aloittaa.