Aloita vapaaehtoinen perintä helposti ja nopeasti

Vapaaehtoinen perintä niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin onnistuu helposti perintätoimiston toteuttamana. Rahoituspiste toimii yhteistyössä Suomen suurimman täysin suomalaisomisteisen perintäyhtiön kanssa. Lähetä alla oleva lomake, niin saat yhteydenoton perintäalan ammattilaiselta.

Vapaaehtoinen perintä: pääkuva

Ota yhteyttä

Palvelu on tilapäisesti poissa käytöstä.

Lähetä viesti

Velan perintä saadaan liikkeelle, kun otat ensin yhteistyökumppanimme asiakaspalveluun yhteyttä oheisen lomakkeen kautta. Saat mahdollisimman pian lomakkeen lähettämisen jälkeen yhteydenoton perintäalan rautaiselta ammattilaiselta.

Sovi toimeksiannosta

Keskustele tilanteestasi ammattilaisen kanssa ja selvitä avoimet kysymyksesi. Lomakkeen lähettäminen ei sido sinua vielä mihinkään, joten voit solmia toimeksiannon vasta niin halutessasi.

Ilmoita saatavan tiedot

Perintätoimet voidaan aloittaa, kun lähetät asiakaspalveluun alkuperäisen laskun tai velan tiedot sekä saatavan perusteen. Perusteena voi olla esimerkiksi myyty tuote/palvelu tai velkakirja.

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin laskuihin aletaan käyttää hyödyksi.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen voi olla kannattavinta. Ammattimainen perintätoimisto osaa valita sellaiset toimet, joilla saatavan kotiuttamisen todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on täysin suomalaisomisteinen perintäyhtiö, joka toteuttaa vuosittain lähes puoli miljoonaa toimeksiantoa. Lisäksi yhtiö on Suomen Perimistoimistojen Liiton sekä Suomalaisen Työn Liiton jäsen.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Velallinen tietää, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot maksun saamiseksi - viimekädessä vaikka tuomioistuimen kautta.

Mitä on vapaaehtoinen perintä?

Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan ilman viranomaisten apua suoritettavia perintätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntynyt saatava tai sopimaan maksujärjestelyistä. Vapaaehtoinen perintä suoritetaan virallisesti kirjallisilla muistutuksilla ja vaatimuksilla, mutta velkoja voi tehostaa perintää ottamalla velalliseen yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai lähettämällä muistutuksen sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Vapaaehtoisen perinnän eteneminen

1. Kuluttajasaatavien perintä aloitetaan lähettämällä velalliselle kirjallinen maksumuistutus 14 vuorokautta saatavan erääntymisestä. Muistutuskirjeen tarkoituksena on muistuttaa velallista maksamattomasta saatavasta ja saada tämä aktivoitumaan. Kirje sisältää viiden euron muistutusmaksun.

Yrityssaatavien perintä etenee merkittävästi nopeammalla aikataululla. Maksumuistutus lähetetään useimmiten noin seitsemän vuorokauden sisällä laskun erääntymisestä.

2. Mikäli kuluttajavelallinen ei ole maksanut muistutuslaskua eräpäivään mennessä, lähettää velkoja ensimmäisen maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen kahden viikon kuluttua. Alkuperäisen velkapääoman lisäksi velallinen saa maksettavakseen perintäkulut.Vapaaehtoisen perinnän eteneminen

Yritysvelalliselle maksuvaatimus voidaan lähettää jo viikon sisällä maksumuistutuksen erääntymisestä. Useimmissa tapauksissa yritys saa noin viikon aikaa maksun suorittamiseen.

3. Jos kuluttajavelallinen ei reagoi vaatimukseen ja jättää laskun maksamatta, lähettää velkoja toisen perintäkirjeen kaksi viikkoa ensimmäisen maksuvaatimuksen eräpäivän jälkeen. Ellei kirjeen vastaanottaja reagoi toiseenkaan kehotukseen laskun määräaikaan mennessä, on velkojalla mahdollisuus siirtää saatava oikeudelliseen perintään.

Yritysperinnässä toinen maksuvaatimus on niin sanottu tratta, joka lähetetään velalliselle, ellei velkoja ole saanut maksusuoritusta ensimmäisen perintäkirjeen eräpäivään mennessä. Mikäli trattaa ei makseta viikon kuluessa, voi velkoja tehdä saatavasta julkisen protestin, joka johtaa yrityksen maksutietojen julkistamiseen. Pelko julkisen protestoinnin seurauksista toimii usein tehokkaana motivaattorina velan maksamiseen. Jos trattakaan ei vaikuta positiivisesti velallisen maksuhalukkuuteen, vapaaehtoinen perintä päättyy ja velkaa voidaan ryhtyä perimään käräjäoikeudessa.

Vapaaehtoisen perinnän kulut

Kuluttajasaatavat

Laki saatavien perinnästä säätelee perintäkulujen enimmäismääriä. Velkoja ei saa vaatia velalliselta enimmäismäärää suurempia kuluja, ellei kyseessä ole erikoistapaus. Ylimääräisten kulujen vaatiminen voi olla oikeutettua esimerkiksi silloin, jos velkoja on joutunut käyttämään tavallista enemmän resursseja saatavan perintään. Ylimääräisiä kuluja periessään velkojan on ilmoitettava velalliselle poikkeustilanteen aiheuttamista lisäkustannuksista ja annettava perusteet lakisääteisten enimmäiskulujen ylittämiselle. Velallisen ei tarvitse maksaa perusteettomasti korotettuja tai hyvän perintätavan vastaisia suhteettoman suuria kuluja.

Kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään aina kiinteä viiden euron muistutusmaksu, kun taas perintäkirjeen kulut riippuvat saatavan pääomasta. Ensimmäisestä perintäkirjeestä vastaanottaja maksaa:Vapaaehtoinen perintä: kuvituskuva
-14 euroa velan ollessa alle sata euroa
-24 euroa, jos velkapääoma asettuu sadan ja tuhannen euron välille
-50 euroa, mikäli alkuperäisen saatavan määrä ylittää tuhat euroa

Toisen maksuvaatimuksen kulut ovat tasan puolet ensimmäisen perintäkirjeen enimmäiskuluista.

Yrityssaatavat

Yritysten välinen vapaaehtoinen perintä on kevyemmin säädeltyä, eikä kulujen enimmäismääriä ole kirjattu perintälakiin. Kulut ovat keskimäärin huomattavasti suurempia kuin kuluttajaperinnässä, mutta yleisesti vakiintuneet käytännöt ja hyvä perintätapa estävät useimmiten täysin kohtuuttomat vaatimukset.

Hyvä perintätapa säätelee perintätoimia

Velkojan suorittamien perintätoimenpiteiden on oltava linjassa niin kutsutun hyvän perintätavan kanssa. Velkojan käytöksen velallista kohtaan on oltava kohteliasta kaikissa tilanteissa. Velalliselle ei saa aiheutua perinnästä kohtuutonta haittaa tai kärsimystä, eikä velkoja saa käyttää uhkailua tai ylimääräistä painostusta tehostaakseen perintää. Velalliselle annettavan velkaan liittyvän informaation oltava selkeää ja faktoihin perustuvaa, kaikenlainen tahallinen velallisen harhaanjohtaminen on vastoin perintälakia. Perintäkulujen on oltava kohtuullisia, eikä kuluttajavelalliselta saa vaatia ylimääräisiä kuluja ilman erityisen päteviä perusteluja. Velkoja ei saa loukata velallisen yksityisyydensuojaa vuotamalla tämän maksuhäiriötietoja ylimääräisille osapuolille. Muistutus- ja perintäkirjeissä on oltava riittävän pitkä väli eräpäivään, jotta velallisella on tarpeeksi aikaa maksusuorituksen tekemiseen. Mikäli velkojan käyttämät perintäkeinot ovat selvästi vastoin hyvää perintätapaa, ei velallisella ole velvollisuutta maksaa sopimattomista perintämenetelmistä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Usein kysytyt kysymykset

Sivun ylälaidasta löydät yhteydenottolomakkeen, jonka lähetettyäsi yhteistyökumppanimme edustaja ottaa sinuun yhteyttä. Keskusteltuasi toimeksiannosta tarkemmin ammattilaisen kanssa sinun tarvitsee vain lähettää asiakaspalveluun saatavan tiedot ja velan peruste, minkä jälkeen perintätoimenpiteet voidaan aloittaa. Muistathan, että yhteydenottopyynnön jättäminen ei sido sinua mihinkään.