Aloita vapaaehtoinen perintä helposti ja nopeasti

Vapaaehtoinen perintä niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin onnistuu helposti perintätoimiston toteuttamana. Tee perintätoimeksianto helposti yhteistyökumppanimme sivustolla – toimeksiantolomakkeelle pääset alta löytyvien painikkeiden takaa.

Tee toimeksianto

Yritysasiakkaat

Tee toimeksianto yhdellä selkeällä lomakkeella jättämällä tiedot toimeksiantajasta, velallisesta sekä saatavasta. Siirry oheisen painikkeen takaa yhteistyökumppanimme palveluun.

Tee toimeksianto

Vuokranantajat

Tee toimeksianto jättämällä tiedot vuokranantajasta, vuokralaisesta sekä vuokrasaatavasta. Lisäksi tarvitset kopion vuokrasopimuksesta. Siirry oheisen painikkeen takaa yhteistyökumppanimme palveluun.

Tee toimeksianto

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin laskuihin aletaan käyttää hyödyksi.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen voi olla kannattavinta. Ammattimainen perintätoimisto osaa valita sellaiset toimet, joilla saatavan kotiuttamisen todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on toteuttanut ammattitaitoista perintää jo vuodesta 2009 alkaen. Yritys on kotimainen, ja se on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Velallinen tietää, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot maksun saamiseksi – viimekädessä vaikka tuomioistuimen kautta.

Helppo käyttöönotto

Perintätoimeksiannon jättäminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Täytä vain yhteistyökumppanimme sivustolta löytyvä lomake, jonka jälkeen saat asiasi eteenpäin. Perintäpalvelu on käytössäsi 24/7.

Mitä on vapaaehtoinen perintä?

Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan ilman viranomaisten apua suoritettavia perintätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntynyt saatava tai sopimaan maksujärjestelyistä. Vapaaehtoinen perintä suoritetaan virallisesti kirjallisilla muistutuksilla ja vaatimuksilla, mutta velkoja voi tehostaa perintää ottamalla velalliseen yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai lähettämällä muistutuksen sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Vapaaehtoisen perinnän eteneminen

1. Kuluttajasaatavien perintä aloitetaan lähettämällä velalliselle kirjallinen maksumuistutus 14 vuorokautta saatavan erääntymisestä. Muistutuskirjeen tarkoituksena on muistuttaa velallista maksamattomasta saatavasta ja saada tämä aktivoitumaan. Kirje sisältää viiden euron muistutusmaksun.

Yrityssaatavien perintä etenee merkittävästi nopeammalla aikataululla. Maksumuistutus lähetetään 10 päivän kuluttua laskun erääntymisestä.

2. Mikäli kuluttajavelallinen ei ole maksanut muistutuslaskua eräpäivään mennessä, lähettää velkoja ensimmäisen maksuvaatimuksen eli perintäkirjeen kahden viikon kuluttua. Alkuperäisen velkapääoman lisäksi velallinen saa maksettavakseen perintäkulut.

Yritysvelalliselle maksuvaatimus voidaan lähettää 10 päivän kuluttua maksumuistutuksen erääntymisestä.

3. Jos kuluttajavelallinen ei reagoi vaatimukseen ja jättää laskun maksamatta, lähettää velkoja toisen perintäkirjeen kaksi viikkoa ensimmäisen maksuvaatimuksen eräpäivän jälkeen. Ellei kirjeen vastaanottaja reagoi toiseenkaan kehotukseen laskun määräaikaan mennessä, on velkojalla mahdollisuus siirtää saatava oikeudelliseen perintään.

Yritysperinnässä toinen maksuvaatimus on niin sanottu tratta, joka lähetetään velalliselle, ellei velkoja ole saanut maksusuoritusta ensimmäisen perintäkirjeen eräpäivään mennessä. Mikäli trattaa ei makseta viikon kuluessa, voi velkoja tehdä saatavasta julkisen protestin, joka johtaa yrityksen maksutietojen julkistamiseen. Pelko julkisen protestoinnin seurauksista toimii usein tehokkaana motivaattorina velan maksamiseen. Jos trattakaan ei vaikuta positiivisesti velallisen maksuhalukkuuteen, vapaaehtoinen perintä päättyy ja velkaa voidaan ryhtyä perimään käräjäoikeudessa.

Vapaaehtoisen perinnän kulut

Kuluttajasaatavat

Laki saatavien perinnästä säätelee perintäkulujen enimmäismääriä. Velkoja ei saa vaatia velalliselta enimmäismäärää suurempia kuluja, ellei kyseessä ole erikoistapaus. Ylimääräisten kulujen vaatiminen voi olla oikeutettua esimerkiksi silloin, jos velkoja on joutunut käyttämään tavallista enemmän resursseja saatavan perintään. Ylimääräisiä kuluja periessään velkojan on ilmoitettava velalliselle poikkeustilanteen aiheuttamista lisäkustannuksista ja annettava perusteet lakisääteisten enimmäiskulujen ylittämiselle. Velallisen ei tarvitse maksaa perusteettomasti korotettuja tai hyvän perintätavan vastaisia suhteettoman suuria kuluja.

Kirjallisesta maksumuistutuksesta peritään aina kiinteä viiden euron muistutusmaksu, kun taas perintäkirjeen kulut riippuvat saatavan pääomasta. Ensimmäisestä perintäkirjeestä vastaanottaja maksaa:

  • 14 euroa velan ollessa alle sata euroa
  • 24 euroa, jos velkapääoma asettuu sadan ja tuhannen euron välille
  • 50 euroa, mikäli alkuperäisen saatavan määrä ylittää tuhat euroa

Toisen maksuvaatimuksen kulut ovat tasan puolet ensimmäisen perintäkirjeen enimmäiskuluista.

Yrityssaatavat

Yritysten välinen vapaaehtoinen perintä on kevyemmin säädeltyä, eikä esimerkiksi kulujen enimmäismääriä oltu kirjattu perintälakiin ennen vuotta 2021. Kulut ovat keskimäärin huomattavasti suurempia kuin kuluttajaperinnässä, mutta hyvä perintätapa ja uudistunut perintälaki estävät täysin kohtuuttomat vaatimukset.

Hyvä perintätapa säätelee perintätoimia

Velkojan suorittamien perintätoimenpiteiden on oltava linjassa niin kutsutun hyvän perintätavan kanssa. Velkojan käytöksen velallista kohtaan on oltava kohteliasta kaikissa tilanteissa. Velalliselle ei saa aiheutua perinnästä kohtuutonta haittaa tai kärsimystä, eikä velkoja saa käyttää uhkailua tai ylimääräistä painostusta tehostaakseen perintää. Velalliselle annettavan velkaan liittyvän informaation oltava selkeää ja faktoihin perustuvaa, kaikenlainen tahallinen velallisen harhaanjohtaminen on vastoin perintälakia. Perintäkulujen on oltava kohtuullisia, eikä kuluttajavelalliselta saa vaatia ylimääräisiä kuluja ilman erityisen päteviä perusteluja. Velkoja ei saa loukata velallisen yksityisyydensuojaa vuotamalla tämän maksuhäiriötietoja ylimääräisille osapuolille. Muistutus- ja perintäkirjeissä on oltava riittävän pitkä väli eräpäivään, jotta velallisella on tarpeeksi aikaa maksusuorituksen tekemiseen. Mikäli velkojan käyttämät perintäkeinot ovat selvästi vastoin hyvää perintätapaa, ei velallisella ole velvollisuutta maksaa sopimattomista perintämenetelmistä aiheutuneita ylimääräisiä kuluja.

Usein kysytyt kysymykset

Sivun ylälaidasta pääset yhteistyökumppanimme palveluun, jonka kautta voit lähettää saatavasi perintään. Palvelussa on selkeästi hinnasto esillä sekä kaikki vaaditut tiedot, jotka perintätoimeksiannon aloittamiseen tarvitaan.