Perintäpalvelu yksityishenkilöille ja yrityksille

Saatavien perintä niin yksityishenkilöltä kuin yritykseltäkin onnistuu helposti perintäpalvelun avulla. Jätä toimeksianto alla olevien painikkeiden takaa, niin saat perintäasiasi vireille.

Perintäpalvelu: pääkuva

Tee toimeksianto

Asiantunteva perintäpalvelu parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin laskuihin aletaan käyttää hyödyksi.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen voi olla kannattavinta. Ammattimainen perintätoimisto osaa valita sellaiset toimet, joilla saatavan kotiuttamisen todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Velallinen tietää, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot maksun saamiseksi - viimekädessä vaikka tuomioistuimen kautta.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on toteuttanut ammattitaitoista perintää jo vuodesta 2009 alkaen. Yritys on kotimainen, ja se on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Kuluttajasaatavien perintäprosessi

Vapaaehtoinen perintä alkaa velalliselle lähetettävällä maksumuistutuksella, kun laskun eräpäivästä on kulunut kaksi viikkoa ja velka on edelleen maksamatta. Muistutuksen vastaanottajalle myönnetään 12 vuorokautta aikaa suorittaa velka.

Jos velallinen ei ole maksanut saatavaa viimeistään kahden viikon kuluessa muistutuksen eräpäivästä, lähettää perintäpalvelu tälle ensimmäisen perintäkirjeen. Velallinen saa jälleen 12 vuorokautta aikaa maksusuorituksen tekemiseen.

Kun ensimmäisen perintäkirjeen eräpäivästä on kulunut kaksi viikkoa, lähetetään velalliselle toinen perintäkirje 12 päivän maksuajalla. Velalliseen voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä myös puhelimitse.Perintäpalvelun kuvitus

Oikeudelliseen perintään voidaan siirtyä, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, eli saatavaa ei ole maksettu toisesta perintäkirjeestä huolimatta, eikä velallinen ole sopinut perintäpalvelun kanssa maksuajan pidentämisestä. Oikeudellinen perintä voi siis alkaa aikaisintaan kahdeksan viikon kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä. Perintäyritys toimittaa haastehakemuksen velallisen kotikunnan käräjäoikeuteen ja mikäli vastaaja eli velallinen ei riitauta kannetta, antaa käräjäoikeus asiasta yksipuolisen tuomion velan maksamisesta. Velallisen maksettavaksi tulevat velan lisäksi myös asian käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeuden tuomio toimii saatavan ulosottoperusteena, eli velallisen jättäessä saatavan maksamatta tuomioistuimen määräyksestä huolimatta, voidaan velkaa alkaa perimään pakkokeinoin ulosottoviranomaisen toimesta. Ulosottoviranomaisella on oikeus lyhentää velkaa ulosmittaamalla esimerkiksi osan velallisen tuloista säännöllisesti tai takavarikoimalla tämän omaisuutta.

Jos velallisen katsotaan olevan tilapäisesti maksukyvytön, voidaan velan vanhentuminen estää siirtämällä saatava jälkiperintään. Jälkiperinnässä velallisen maksukykyä arvioidaan tasaisin väliajoin ja jos tämän maksukyky kohenee, voidaan velkaa ryhtyä perimään uudelleen oikeusteitse.

Velan vanhentuminen

Yksityisoikeudellisen velan vanhentuminen alkaa, kun alkuperäisen laskun maksusuoritusta ei ole tehty määräaikaan mennessä. Yleinen vanhentumisaika yksityisoikeudelliselle velalle on kolme vuotta saatavan alkuperäisestä eräpäivästä. Mikäli saatavaa on peritty oikeusteitse ja velan maksamisesta on annettu lainvoimainen tuomio, on vanhentumisaika viisi vuotta. Kun vanhentumisaika ylittyy, velka lakkaa olemasta ja velallisen maksuvelvollisuus poistuu.

Velkojan on itse pidettävä huoli siitä, että velan vanhentumisaika ei ehdi umpeutumaan ennen kuin velka on saatu perittyä. Helpoin keino vanhentumisen katkaisemiseen on velalliselle osoitettu vapaamuotoinen kirje, jossa muistutetaan velan olemassaolosta. Myös velkaa koskevan ulosottoasian vireillepano katkaisee vanhentumisajan. Kun vanhentumisaika katkaistaan, se nollaantuu ja alkaa jälleen alusta. Kaikilla yksityisoikeudellisilla saatavilla on lopullinen vanhentumisaika, eli velkoja ei voi lykätä velan vanhentumista ikuisesti. Jos sekä velkoja että velallinen ovat luonnollisia henkilöitä, vanhentuu saatava lopullisesti 25 vuoden kuluttua, pois lukien tapaukset joissa velalle on saatu oikeudellisen perinnän kautta ulosottoperuste, tai saatava on rikoksesta aiheutunut korvausmaksu ja velallinen on saanut asiasta tuomion. Näissä tapauksissa lopulliseksi vanhentumisajaksi muodostuu 20 vuotta. Yrityksen tai yhteisön periessä velkaa yksityishenkilöltä on saatavan lopullinen vanhentumisaika 20 vuotta. Lopullista vanhentumisaikaa ei ole mahdollista katkaista, vaan velan vanhennuttua lopullisesti ei saatavaa voida enää periä.

Usein kysytyt kysymykset

Jätä perintätoimeksianto lähettämällä yhteistyökumppanimme sivustolta löytyvä lomake. Perintä voidaan aloittaa, kun kaikki lomakkeessa vaaditut kohdat on täytetty.

Oikeudellisiin toimenpiteisiin siirtymisestä neuvotellaan aina asiakkaan kanssa, mikäli velan periminen vapaaehtoisin perintämenetelmin ei ole tuottanut tulosta. Aivan pienten saatavien periminen oikeudessa ei usein ole vaivan ja riskin arvoista.