Perintäyhtiö yksityishenkilöille ja yrityksille

Perintäyhtiö parantaa velallisen maksumotivaatiota ja säästää omia resurssejasi. Siirry yhteistyökumppanimme palveluun alta löytyvien painikkeiden takaa, niin saat toimeksiantosi vireille.

Tee toimeksianto

Miksi perinnän ulkoistaminen kannattaa?

Yritys voi halutessaan itse hoitaa perintätoimet, mutta tämä tapa ei ole yleensä niin tehokas kuin perinnän ulkoistaminen ammattilaiselle. Perintäyhtiö pitää huolen siitä, että laskusaatavat saadaan perittyä mahdollisimman nopeasti, jolloin yrityksen kassankierto pysyy tasaisempana. Lyhentyneiden maksuaikojen lisäksi perinnän ulkoistaminen vapauttaa resursseja yrityksen ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Miten perintä etenee?

Perintätoimet voidaan jakaa vapaaehtoiseen perintään ja oikeudelliseen perintään. Maksamaton saatava pyritään aina ensisijaisesti hoitamaan vapaaehtoisella perinnällä ja asia viedään oikeuden käsiteltäväksi vasta viimeisenä keinona. Kuluttajaperinnän prosessi etenee yleensä seuraavasti:

Vapaaehtoinen perintä

Kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut kaksi viikkoa, lähettää velkoja kuluttajavelalliselle maksumuistutuksen. Maksumuistutuksesta veloitetaan perintälain mukainen 5e kulu ja velalliselle myönnetään kaksi viikkoa lisää maksuaikaa. Jos maksumuistutuksen vastaanottaja ei suoriudu maksusta ennen eräpäivää, siirtyy velkojan rooli perintäyhtiölle.

Neljä viikkoa laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen velkoja lähettää velalliselle ensimmäisen maksuvaatimuksen, jonka suorittamiseen annetaan 12 päivän maksuaika. Velkasummaan lisätään maksuvaatimuksesta aiheutuvat kulut, jotka riippuvat alkuperäisen saatavan määrästä. Esimerkiksi alle sadan euron velasta peritään 14e ja yli tuhannen euron velasta 50e perintäkulut.

Kuusi viikkoa saatavan alkuperäisen eräpäivän jälkeen velkoja lähettää toisen maksuvaatimuksen 12 päivän maksuajalla. Toisen maksuvaatimuksen kulut ovat 50% ensimmäisen perintäkirjeen kuluista. Perintäyhtiö voi tässä vaiheessa tarpeen vaatiessa ottaa yhteyttä velalliseen puhelimitse.

Oikeudellinen perintä

Kun laskun alkuperäisestä eräpäivästä on kulunut kahdeksan viikkoa eikä velkaa ole maksettu kehotuksista huolimatta, ryhdytään saatavia perimään oikeusteitse. Velkoja toimittaa käräjäoikeuteen haasteen, josta käy ilmi maksamattoman saatavan kokonaissumma ja velan perusteet. Mikäli velallinen ei riitauta haastetta, antaa käräjäoikeus tuomion asiasta määräten velallisen maksamaan saatavan perinnästä ja oikeustoimista aiheutuneiden korkojen ja kulujen kera. Käräjäoikeus voi antaa asiasta yksipuolisen tuomion, vaikka vastaaja jättäisi reagoimatta haasteeseen. Velkojan kannalta edullinen tuomio aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän vastaajan luottotietoihin ja merkintä säilyy rekisterissä kolme vuotta.

Jos velallinen ei tuomion jälkeen maksa saatavaa vapaaehtoisesti, siirtyy velka ulosottoon. Ulosottoviranomainen voi ulosmitata velkojen maksamiseksi velallisen omaisuutta tai tuloja pakkokeinoin. Velkaa voidaan lyhentää esimerkiksi ulosmittaamalla osa velallisen palkasta säännöllisesti. Velallinen on myös velvoitettu korvaamaan ulosottomenetelmistä aiheutuneet toimenpidekulut.

Jälkiperintä

Jos oikeudellinen perintä ei tuota tulosta ja velallinen todetaan maksukyvyttömäksi, voidaan velka siirtää jälkiperintään, jonka tarkoituksena on estää velan vanheneminen. Velallisen taloudellista tilannetta tarkkaillaan aktiivisesti jälkiperinnän aikana ja mikäli tämän maksukyky parantuu merkittävästi, voidaan saatava siirtää tavallisen perinnän piiriin. Velallinen on velvoitettu korvaamaan myös jälkiperinnän viivästyskorot.

Perintäkulut

Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät on määritelty perintälaissa seuraavasti:

Maksumuistutus

Perintäyhtiö veloittaa kirjallisen maksumuistutuksen vastaanottajalta 5 euroa riippumatta alkuperäisen laskun summasta.

Ensimmäinen maksuvaatimus

Ensimmäisen kirjallisen maksuvaatimuksen kohdalla perintäkulu muodostuu alkuperäisen saatavan suuruuden perusteella. Alle sadan euron velasta kuluja peritään 14 euroa ja 100-1000 euron saatavasta 24 euroa. Yli tuhannen euron velasta perintäkirjeen vastaanottaja joutuu maksamaan 50 euron kulut.

Toinen maksuvaatimus

Toisen perintäkirjeen kulut tippuvat puoleen edellisestä kirjeestä, eli sadan euron pääomasta kuluja aiheutuu 7e, 100-1000 euron velasta 12 euroa ja yli tuhannen euron saatavasta 25 euroa.

Poikkeukset perintäkuluissa

Velkoja voi poikkeustapauksissa vaatia velalliselta korotettuja perintäkuluja, jos velan periminen on vaatinut perintäyhtiöltä poikkeuksellisen suurta työmäärää, tai jos perinnän toteuttaminen on ollut erityisen hankalaa. Perintälain mukaisia enimmäismäärää suurempia perintäkuluja vaatiessaan velkojan on ilmoitettava velalliselle korotetuista kuluista. Velallinen ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan ylimääräisiä kuluja, mikäli ne ovat kohtuuttoman suuria, sillä tämä on vastoin hyvää perintätapaa.

Hyvä perintätapa

Perintäyhtiön on hoidettava kaikki toimeksiannot noudattaen hyvää perintätapaa, joka on määritelty Suomen laissa. Laki hyvästä perintätavasta on laadittu takaamaan sekä velkojan että velallisen oikeusturva ja ehkäisemään sopimattomien perintäkeinojen käyttöä. Hyvän perintätavan mukaan velkoja ei saa periä velalliselta kohtuuttoman suuria ylimääräisiä kuluja, eikä velalliselle saa aiheutua perinnästä tarpeetonta haittaa. Velkoja ei saa antaa velalliselle valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa oleellisista seikoista, kuten esimerkiksi maksamattomasta laskusta aiheutuvista seurauksista. Velkojan on kunnioitettava velallisen yksityisyydensuojaa, eli tietoa maksamattomasta velasta ei ole luvallista levittää ylimääräisille kolmansille osapuolille ja perintäkirjeen sisältävästä kirjekuoresta ei saa perintäyhtiön nimeä lukuunottamatta käydä ilmi mitä asia koskee. Maksumuistutuksen tai -vaatimuksen vastaanottajalle on myönnettävä riittävästi aikaa laskun maksamiseen ennen seuraavan perintäkirjeen lähettämistä. Mikäli saatava on vanhentunut tai lakannut muista syistä johtuen, ei velkoja ole oikeutettu perintätoimiin. Lisäksi velallisen kohtelun tulee aina olla inhimillistä ja asiallista tilanteesta riippumatta. Velallisen ei tarvitse maksaa ylimääräisiä perintäkuluja, jotka ovat aiheutuneet hyvän perintätavan vastaisesta menettelystä.

Velkojan on velallisen pyynnöstä toimitettava tälle ajan tasalla oleva selvitys maksamattomien saatavien määrästä, velan perusteista ja velkapääomasta aiheutuneista kuluista ja koroista, sekä erittely avoimista saatavista ja niiden lyhennyksistä. Hyvän perintätavan mukaan velkojan on toimitettava selvitys kerran vuodessa korvauksetta. Mikäli velallinen haluaa selvityksen useamman kerran vuodessa, on velkoja oikeutettu perimään tältä asianmukaisen korvauksen selvityksen tekemisestä.

Hyvä perintätapa kieltää perinnän jatkamisen, jos velallinen kiistää olevansa maksuvelvollinen. Maksuvelvollisuutensa kiistääkseen velallisen on kuitenkin osoitettava kantansa vahvoin perusteluin, sillä ilman pätevää syytä perintää voidaan jatkaa entiseen tapaan.

Usein kysytyt kysymykset

Oikeudellisen perinnän aloittamisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Perintäyhtiö on sinuun yhteydessä, mikäli velka etenee tähän pisteeseen asti.

Siirry yhteistyökumppanimme toimeksiantopalveluun sivuston ylälaidasta. Voit jättää toimeksiannon sähköisesti tai kysyä asiakaspalvelusta neuvoa sitä ennen.