Mitä tutkimukset kertovat rahoituksen ja startup-yrityksen menestymisen välisestä yhteydestä?

Suurimman potentiaalin omaavat startupit operoivat vasta muotoutumassa olevilla markkinoilla, joten markkinointi, myynti, tuotekehitys ja muut kriittiset toimet vaativat merkittäviä panostuksia, jotta yrityksen on mahdollista haalia itselleen mahdollisimman suuri markkinaosuus. Tästä johtuen kovaa kasvua tavoittelevat startup-yritykset toimivat alkuvaiheessa usein tappiollisesti. Kannattava kasvu ei onnistu tulorahoituksen keinoin, vaan yrityksen on nojauduttava vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Rahoitus on startup-yrityksille yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä, sillä ilman pääomaa liikeidea jää vain ajatuksen asteelle. Tutkimuksista onkin löytynyt runsaasti positiivisia korrelaatioita rahoituksen eri aspektien sekä startupin menestymisen välillä.

Perehdytään tässä artikkelissa näihin menestystekijöihin.

Bisnesenkelit ja pääomasijoittajat tuovat yritykseen tieto-taitoa

Tutkimusten mukaan rahoituksen saaminen bisnesenkeliltä tai pääomasijoittajalta nostaa todennäköisyyttä yrityksen listautumiseen tai yrityskauppoihin (Croce ym., 2018). Startup-yrityksille rahoitus ei siis tarkoita pelkkiä euroja tai dollareita, vaan tämän lisäksi yritys saa rahoittajan osaamista käyttöönsä. Rahoittajien tuoma lisäarvo näkyy kolmella eri tavalla: avustaminen strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa, myynnin kasvattaminen luomalla yhteyksiä uusiin asiakkaisiin sekä uusien johtajien rekrytoiminen. (Ewens & Marx, 2018.)

Rahoittajien yritykseen tuoma osaaminen näkyy myös siinä, että pääomasijoittajat muuttavat startup-yrityksiä ammattimaisemmaksi. Ammattimaistuminen näkyy muun muassa henkilöstövalinnoissa. Startup-yrittäjälle tällä saattaa olla ikäviäkin vaikutuksia, sillä Ewensin ja Marxin (2018) tutkimuksessa selvisi, että yrittäjän erottaminen vaikutti positiivisesti startup-yrityksen menestymiseen. Hienon liikeidean keksiminen ja liiketoiminnan käynnistäminen ei siis välttämättä tarkoita sitä, että yrittäjä olisi paras mahdollinen toimija kaikissa yritystoiminnan vaiheissa.

Rahoituksen saatavuudella on suuri vaikutus

Silicon Valley kerää 20-26 % kaikesta Yhdysvalloissa jaossa olevasta riskipääomasta. Sen lisäksi, että alueen yritykset keräävät enemmän pääomaa, ne myös saavat sitä nopeammin käyttöönsä. Ensimmäisen rahoituskierroksen keränneet yritykset ovat muihin yhdysvaltalaisyrityksiin verrattuna keskimäärin 8,4 kuukautta nuorempia. (Zhang ym., 2007.)

Zhang ym. (2007) epäilivät, että rahoituksen saatavuus parantaa alueen yritysten menestymisen todennäköisyyttä. Tutkimuksessa selvisi, että Silicon Valleyn startupit listautuvat muita yhdysvaltalaisyrityksiä useammin pörssiin, joten tutkimustulokset antoivat hypoteesille tukea.

Kaksipuolinen moraalikato keikauttaa tasapainotilaa

Motivaatiotekijöillä on tunnetusti suuri vaikutus lopputulokseen kaikessa tekemisessä. Taloudellinen hyöty on tutkitusti hyvä motivaattori, mutta huonosti jakaantuessa se toimii myös motivaatiota heikentävänä tekijänä.

Hong ym. (2020) tutkivat asiaa pääomasijoittajien välisen kilpailuasetelman kautta. Startup-yrityksille hyvä rahoituksen saatavuus on positiivinen seikka, mutta tällä on myös kääntöpuolensa. Korkea saatavuus tarkoittaa kireää kilpailutilannetta rahoittajien välillä, jolloin kaikista laadukkaimmat startup-projektit saavat rahoitusta tavallista paremmilla ehdoilla. Tällaisessa skenaariossa rahoittajien saama osuus (equity) yhtiöstä on tavallista pienempi. Tämä aiheuttaa kaksipuolisen moraalikadon, jolloin rahoittajan motivaatio yhtiön tukemiseen on tasapainotilannetta alhaisempi, kun taas startup-yrittäjän motivaatio on tavallista korkeampi. Rahoittajien panostus on startupeille tärkeää, joten tämä laskee yrityksen menestymisen todennäköisyyttä.

Heikompien startup-projektien kohdalla vaikutus on päinvastainen. Rahoittajien välinen kilpailutilanne on alhaisempi, jonka vuoksi rahoittaja saa tavallista korkeamman osuuden yhtiöstä. Rahoittaja haluaa näin panostaa yhtiöön tavallista enemmän, kun taas startup-yrittäjän motivaatio panostamiseen on alhaisempi. Tästä huolimatta yrityksen menestymisen todennäköisyys kasvaa, mutta ei niin paljoa, kuin se tasapainotilanteessa kasvaisi.

Rahoitustavalla on väliä

Uusien yritysten ongelma rahoitusta hakiessa on epäsymmetrinen informaatio: yrittäjällä itsellään on parempi käsitys yrityksen taloudesta kuin ulkopuolisella rahoittajalla. Laadukkaimmat startup-yritykset haluavat vähentää tätä epäsymmetristä informaatiota, ja parhaiten se onnistuu ulkopuolisen rahoittajan tekemällä auditoinnilla. Auditointeja tekevät muun muassa pankit, jos yritys hakee omiin nimiinsä lainaa. (Cole & Sokolyk, 2018.)

Tätä taustaa vasten Cole ja Sokolyk (2018) vertailivat eroja selviytymisasteessa kahden erilaisen yritysjoukon välillä:

  1. yritykset, jotka hankkivat lainaa yrityksen nimiin
  2. yritykset, joiden yrittäjät hankkivat lainaa henkilökohtaisiin nimiinsä

Tutkimuksessa selvisi, että yrityksen nimiin lainaa hakeneiden yritysten selviytymisaste oli verrokkiyrityksiä korkeampi.

Nopea kasvu on tutkitusti vaarallista

Startup-yrittäjyys on vaikea laji. Kasvua pitäisi tulla nopeasti, mutta samalla se nostaa konkurssin todennäköisyyttä. Fuertes Callén ym. (2020) huomasivat tutkimuksessaan, että prosentin kasvu liikevaihdossa nosti epäonnistumisen todennäköisyyttä huikeat 21 prosenttia. Startupit joutuvat siis elämään samojen taloudellisten lainalaisuuksien maailmassa kuin muutkin yritykset. Kannattavuus ja vakavaraisuus on edelleen tärkeää, vaikka saammekin jatkuvasti lukea yrityksistä, jotka vielä vuosikausien toiminnankin jälkeen tekevät mittavia tappioita.

Lähteet

Croce, A., Guerini, M., & Ughetto, E. (2018). Angel Financing and the Performance of High-Tech Start-Ups: Angel Financing and the Performance of High-Tech Start- Ups. Journal of Small Business Management, 56(2), 208–228.

Ewens, M., & Marx, M. (2018). Founder Replacement and Startup Performance. Review of Financial Studies, 31(4), 1532–1565.

Fuertes Callén, Y., Cuellar, B., & Serrano-Cinca, C. (2020). Predicting startup survival using first years financial statements. Journal of Small Business Management, 1– 37.

Hong, S., Serfes, K., & Thiele, V. (2020). Competition in the venture capital market and the success of startup companies: Theory and evidence. Journal of Economics & Management Strategy, 29(4), 741–791.

Zhang, J. (2007). Access to Venture Capital and the Performance of Venture-Backed Start-Ups in Silicon Valley. Economic Development Quarterly, 21(2), 124–147.