Aloita trattaperintä helposti ja nopeasti

Ulkoista trattaperintä perintäalan rautaiselle ammattilaiselle. Tee perintätoimeksianto helposti yhteistyökumppanimme sivustolla – toimeksiantolomakkeelle pääset alta löytyvien painikkeiden takaa.

Trattaperintä: pääkuva

Tee toimeksianto

Asiantunteva perintä parantaa kassavirtaa

Asiansa osaava perintätoimisto on velkojan paras kumppani. Oikein mitoitetut ja ajoitetut perintätoimet takaavat sen, että saat saatavillesi maksun niin pian kuin se suinkin on mahdollista. Perintää ei kannata jättää silloin tällöin lähetettyjen maksumuistutusten varaan, sillä näin toimiessa teet suurta hallaa omalla kassavirrallesi. Aloita trattaperintä ulkoistamalla perintätoimet yhteistyökumppanillemme – ota vain yhteyttä oheisella lomakkeella.

Oikea ajoitus

Ajoituksella on erityisen suuri vaikutus kassavirtaan. Itse silloin tällöin lähetetyt maksumuistutukset ovat ääriesimerkki tilanteesta, jossa yrittäjän oma kassa joutuu velallisen vuoksi turhalle koetukselle. Pitkässä juoksussa tämä tarkoittaa myös sitä, että velkojan kevyttä suhtautumista erääntyneisiin laskuihin aletaan käyttää hyödyksi.

Oikein valitut perintätoimenpiteet

Eri tilanteet vaativat erilaisia perintätoimia. Usein on järkevää edetä systemaattisesti vapaaehtoisesta perinnästä oikeudelliseen perintään, mutta joissain tilanteissa asian sovitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa, kun taas toisissa jälkiperintään siirtyminen voi olla kannattavinta. Ammattimainen perintätoimisto osaa valita sellaiset toimet, joilla saatavan kotiuttamisen todennäköisyys pysyy mahdollisimman korkeana.

Luotettava kumppani

Yhteistyökumppanimme on toteuttanut ammattitaitoista perintää jo vuodesta 2009 alkaen. Yritys on kotimainen, ja se on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin.

Viestinnän moniosaaja

Perintätilanteet ovat aina herkkiä, joten kommunikoinnin on oltava mahdollisimman sujuvaa. Inhimillisen aspektin lisäksi viestinnässä on huomioitava perinnän tehokkuus sekä lain asettamat määräykset. Perintätoimiston asiantuntijat käsittelevät vastaavia tilanteita joka ikinen päivä, joten voit olla varma, että viestintä on aina huippuunsa hiottua.

Uskottava toimija

Perintätoimisto on velallisen silmissä aina uskottavampi toimija, kuin yksittäinen yrittäjä tai yksityishenkilö. Velallinen tietää, että perintätoimisto käyttää kaikki mahdolliset keinot maksun saamiseksi - viimekädessä vaikka tuomioistuimen kautta.

Tratta pähkinänkuoressa

Tratta on julkisuusuhan sisältävä maksuvaatimus, jota käytetään yritysvelallisen erääntyneiden saatavien perintään sellaisissa tapauksissa, joissa velallinen ei maksumuistutuksesta ja ensimmäisestä maksuvaatimuksesta huolimatta ole suorittanut maksua määräaikaan mennessä. Tratta toimii tehokkaana pelotteena, sillä maksamaton tratta protestoidaan ja tieto yrityksen maksukäyttäytymisestä tulee julkiseksi. Suurin osa erääntyneistä yrityssaatavista saadaan yleensä perittyä kevyemmin keinoin ja trattaa käytetään vain pakon edessä. Trattaperintää on luvallista käyttää ainoastaan erääntyneiden ja riidattomien yrityssaatavien perintään, kuluttajasaatavien periminen tratalla on perintälaissa kielletty.

Miten perintäfirman perintäprosessi etenee?

1. Alkuperäisen laskusaatavan eräpäivän jälkeen velalliselle lähetetään maksumuistutus. Tämä tehdään kymmenen päivän kuluttua saatavan erääntymisestä.

2. Mikäli velallinen ei reagoi maksumuistutukseen, lähetetään tälle ensimmäinen maksuvaatimus eli perintäkirje. Perintäkirje lähetetään yleensä 10 vuorokautta erääntyneen muistutuksen jälkeen ja siinä annetaan velalliselle uusi eräpäivä maksun suorittamiseen.

3. Jos velallinen ei suorita maksua ensimmäisen maksuvaatimuksen eräpäivään mennessä, lähettää perintäyritys yritysvelalliselle toisen maksuvaatimuksen, eli tratan. Tratassa annetaan velalliselle seitsemän päivää maksuaikaa ja kerrotaan, että tratta tullaan protestoimaan, ellei saatavaa makseta eräpäivään mennessä. Perintäyritys ilmoittaa tratasta luottotietoyhtiölle ja velallisen yrityksen luottotietoihin merkataan tieto maksuviiveestä.Trattaperintäkuvitus

4. Ellei trattaperintä saa yritysvelallista suorittamaan maksua tai neuvottelemaan maksusuunnitelmasta, tratta protestoidaan. Tratta voidaan julkaista joko hiljaisena tai julkisena ja päätös tästä tehdään perintäyhtiön ja luottotietoyhtiön välillä. Hiljaisen protestoinnin seurauksena velallinen yritys saa ainoastaan maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin, kun taas julkisessa protestoinnissa tieto yrityksen maksuhäiriöstä julkaistaan lisäksi talousaiheisissa lehdissä. Protestoinnin yhteydessä velalliselle ilmoitetaan, että protestia ei julkaista, vaan se tehdään hiljaisena, mikäli velallinen suorittaa maksun korkoineen seitsemän vuorokauden sisällä.

5. Protestointia seuraa saatavan oikeudellinen perintä, jonka tarkoituksena on saada oikeuden päätös velan maksamisesta. Velkoja toimittaa haastehakemuksen vastaajan paikalliseen käräjäoikeuteen, minkä jälkeen tuomioistuin lähettää sen eteenpän velalliselle. Mikäli velallinen ei riitauta asiaa, vaan myöntää kanteen oikeellisuuden, määrää oikeus saatavan maksettavaksi. Jos yritysvelallinen jättää vastaamatta haasteeseen, tekee oikeus yksipuolisen tuomion velan maksamisesta. Ellei velallinen noudata käräjäoikeuden antamaa tuomiota, siirtyy velka ulosottoviranomaiselle, joka perii saatavan pakkokeinoin. Ulosottoviranomainen on valtuutettu ulosmittaamaan velallisen henkilökohtaista omaisuutta velan maksamista varten.

6. Joissakin tapauksissa velallisen maksukyky on niin heikko, ettei perinnän onnistuminen lähiaikoina ole todennäköistä. Tällöin voidaan jälkiperinnän avulla varmistaa, ettei velka pääse missään vaiheessa vanhenemaan. Jälkiperinnän ansiosta velkoja on oikeutettu saataviinsa pitkänkin ajan kuluttua, jos velallisen taloudellinen tilanne kohentuu tulevaisuudessa. Maksamaton velka kasvaa korkoa koko jälkiperinnän ajan, kunnes se on kokonaan maksettu.

Muuta huomioitavaa

Tratan hyödyt ja haitat

Trattaperintä on erityisen tehokas perintäkeino pelotevaikutuksensa ansiosta. Viimeistään uhka tratan julkisesta protestoinnista motivoi usein velallista maksamaan avoimen velan. Yrityksen kokema mainehaitta voi vaikuttaa sen asiakassuhteisiin, mikäli tieto yrityksen epäluotettavasta maksukäyttäytymisestä tulee julki. Merkintä tratan protestoinnista näkyy luottotietorekisterissä kolmen vuoden ajan vaikuttaen negatiivisesti yrityksen luotonsaantiin tulevaisuudessa.

Kuluttajasaataviin verrattuna koko yrityssaatavien perintäprosessi on selvästi nopeampi. Tratta toimii toisena maksuvaatimuksena ja se voidaan lähettää jo seitsemän vuorokauden päästä ensimmäisen perintäkirjeen eräpäivästä. Kuluttajasaatavissa trattaperintää ei käytetä lainkaan, vaan toinen maksuvaatimus on vastaava kuin ensimmäinen.

Tratan julkisesta protestoinnista saattaa joissakin tapauksissa olla haittaa velkojalle. Jos velallisella on maksamattomia saatavia myös muille tahoille, voi saatavien maksaminen vaikeutua muiden velkojien alkaessa periä saataviaan samanaikaisesti. Tästä syystä päätös protestoinnin julkistamisesta tehdään huolellisesti harkiten yhdessä luottotietoyhtiön kanssa.Tratan hyödyt ja haitat: kuvituskuva

Tratan riitautus

Yritysvelallisella on oikeus riitauttaa tratta ja estää täten tratan protestointi. Pelkkä perusteeton saatavan kiistäminen ei ole riittävä syy tratan epäämiseen, vaan velallisen on perustellusti osoitettava tratta riidanalaiseksi tai epäselväksi, jotta riitautus voidaan hyväksyä. Vastaaja voi riitauttaa tratan luottotietoyhtiön kautta, minkä jälkeen saatavan perintä jatkuu käräjäoikeudessa laajalla haastehakemuksella.

Referenssimerkintä

Jos velallinen maksaa saatavan kokonaisuudessaan protestoinnin jälkeen, kirjataan yrityksen luottotietoihin maksuhäiriömerkinnän yhteyteen referenssimerkintä. Velan maksaminen tässä vaiheessa ei poista maksuhäiriömerkintää, vaan merkintä säilyy yrityksen luottotiedoissa kolmen vuoden määräaikaan saakka. Referenssimerkinnällä osoitetaan, että velallinen on maksanut saatavan velkojalle sen jälkeen, kun velasta on aiheutunut maksuhäiriömerkintä. Tieto velan suorittamisesta antaa lisäinformaatiota velallisen taloudellisesta tilanteesta sellaisille tahoille, jotka tarkastavat yritysten luottotietoja.

Usein kysytyt kysymykset

Julkinen protestointi voi tietyissä tilanteissa olla velkojalle jopa haitallista. Mikäli velallinen on velkaa useille tahoille, saattaa velan periminen hankaloitua entisestään kun muutkin velkojat saavat vihiä velallisen maksuhäiriöstä ja alkavat painostaa tätä samaan aikaan.

Jos yritysvelallinen riitauttaa asian, käsittelee käräjäoikeus tapauksen riita-asiana. Tätä varten velkojan on täytettävä laaja haastehakemus. Asian käsittely riita-asiana pidentää oikeusprosessin kestoa ja nostaa siitä aiheutuvia kuluja huomattavasti.

Ei voi. Trattaperintä on sallittua ainoastaan yrityssaatavien perinnässä.